Linux API/linux2021. 4. 5. 10:53

빌드해서 올리는데 파일이 있는데 없다고?!?!

혹시나 해서 보는데 target에 file도 없어 ㅠㅠㅠㅠ 아놔 -_-

아무튼 

파일이 없는건

zynq> ./test
-sh: ./test: not found

zynq> ls -al /lib/ld-
ld-2.13.so   ld-linux.so.3

zynq> ls -al /lib/ld-linux.so.3
lrwxrwxrwx  1 root   root      10 Nov 27 2012 /lib/ld-linux.so.3 -> ld-2.13.so

zynq> ./test
FATAL: kernel too old
Aborted

 

/lib/ld-linux-armhf.so.3 와 /lib/ld-linux.so 의 차이 -_-

아니 저정도면 실행시에 링크파일이 없다고 에러나와줘야지 ㅠㅠ

왜 자기 자신이 없다고 에러가 나는게야!!

$ file test
test: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 4.9.0, with debug_info, not stripped

 

아무튼 빡쳐서(!) static 링크해서 빌드하고 실행했더니

$ file test
test: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (GNU/Linux), statically linked, for GNU/Linux 4.9.0, with debug_info, not stripped

 

야이!!!

zynq> ./test
FATAL: kernel too old
Aborted

 

에라이 걍 컴파일러 바꿔 -_-

[링크 : https://ggpapa.tistory.com/36]

[링크 : https://blog.naver.com/calb30095/221005114736]

'Linux API > linux' 카테고리의 다른 글

linux gpio interrupt poll?  (0) 2021.05.04
Floating point exception  (0) 2021.04.05
실행파일 not fount, FATAL: kernel too old  (0) 2021.04.05
spi 통신 예제(linux)  (0) 2021.01.28
linux USB bulk 통신  (0) 2020.10.21
linux open() 과 8진법  (0) 2020.09.28
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요