Linux/Ubuntu2019. 4. 30. 13:44

귀찮으니 끝판왕을 깔자 ㅋㅋ

 

$ sudo apt install virt-manager
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
  augeas-lenses bridge-utils cpu-checker ebtables gir1.2-appindicator3-0.1 gir1.2-gtk-vnc-2.0 gir1.2-libosinfo-1.0
  gir1.2-libvirt-glib-1.0 gir1.2-spiceclientglib-2.0 gir1.2-spiceclientgtk-3.0 ibverbs-providers ipxe-qemu
  ipxe-qemu-256k-compat-efi-roms libaio1 libaugeas0 libcacard0 libfdt1 libgovirt-common libgovirt2 libgtk-vnc-2.0-0
  libgvnc-1.0-0 libibverbs1 libiscsi7 libnetcf1 libnl-route-3-200 libosinfo-1.0-0 libphodav-2.0-0 libphodav-2.0-common
  librados2 librbd1 librdmacm1 libsdl1.2debian libspice-client-glib-2.0-8 libspice-client-gtk-3.0-5 libspice-server1
  libusbredirhost1 libusbredirparser1 libvirt-clients libvirt-daemon libvirt-daemon-driver-storage-rbd
  libvirt-daemon-system libvirt-glib-1.0-0 libvirt0 libxen-4.9 libxenstore3.0 libxml2-utils msr-tools osinfo-db
  python-asn1crypto python-cairo python-certifi python-cffi-backend python-chardet python-cryptography python-dbus
  python-enum34 python-gi python-gi-cairo python-idna python-ipaddr python-ipaddress python-libvirt python-libxml2
  python-openssl python-pkg-resources python-requests python-six python-urllib3 qemu-block-extra qemu-kvm
  qemu-system-common qemu-system-x86 qemu-utils seabios sharutils spice-client-glib-usb-acl-helper virt-viewer virtinst
제안하는 패키지:
  augeas-doc augeas-tools libosinfo-l10n gstreamer1.0-plugins-bad libvirt-daemon-driver-storage-gluster
  libvirt-daemon-driver-storage-sheepdog libvirt-daemon-driver-storage-zfs numad radvd auditd systemtap nfs-common zfsutils
  pm-utils python-cryptography-doc python-cryptography-vectors python-dbus-dbg python-dbus-doc python-enum34-doc
  python-openssl-doc python-openssl-dbg python-setuptools python-socks python-ntlm samba vde2 sgabios ovmf debootstrap
  sharutils-doc bsd-mailx | mailx ssh-askpass python-guestfs
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
  augeas-lenses bridge-utils cpu-checker ebtables gir1.2-appindicator3-0.1 gir1.2-gtk-vnc-2.0 gir1.2-libosinfo-1.0
  gir1.2-libvirt-glib-1.0 gir1.2-spiceclientglib-2.0 gir1.2-spiceclientgtk-3.0 ibverbs-providers ipxe-qemu
  ipxe-qemu-256k-compat-efi-roms libaio1 libaugeas0 libcacard0 libfdt1 libgovirt-common libgovirt2 libgtk-vnc-2.0-0
  libgvnc-1.0-0 libibverbs1 libiscsi7 libnetcf1 libnl-route-3-200 libosinfo-1.0-0 libphodav-2.0-0 libphodav-2.0-common
  librados2 librbd1 librdmacm1 libsdl1.2debian libspice-client-glib-2.0-8 libspice-client-gtk-3.0-5 libspice-server1
  libusbredirhost1 libusbredirparser1 libvirt-clients libvirt-daemon libvirt-daemon-driver-storage-rbd
  libvirt-daemon-system libvirt-glib-1.0-0 libvirt0 libxen-4.9 libxenstore3.0 libxml2-utils msr-tools osinfo-db
  python-asn1crypto python-cairo python-certifi python-cffi-backend python-chardet python-cryptography python-dbus
  python-enum34 python-gi python-gi-cairo python-idna python-ipaddr python-ipaddress python-libvirt python-libxml2
  python-openssl python-pkg-resources python-requests python-six python-urllib3 qemu-block-extra qemu-kvm
  qemu-system-common qemu-system-x86 qemu-utils seabios sharutils spice-client-glib-usb-acl-helper virt-manager virt-viewer
  virtinst
0개 업그레이드, 79개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
22.3 M바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 102 M바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
계속 하시겠습니까? [Y/n]

'Linux > Ubuntu' 카테고리의 다른 글

우분투 창 전환(그룹) 해제하기  (0) 2019.05.04
우분투 터치패드 휠 클릭 흉내내기  (0) 2019.05.04
ubuntu 18.04 kvm 설치하기  (0) 2019.04.30
ubuntu test page 위치  (0) 2018.12.19
epson 프린터 유틸리티 관련  (0) 2018.12.18
lpstat  (0) 2018.12.18
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요