Programming/node.js2019. 9. 10. 12:45

sprintf() 처럼 %d로 치환해서 출력가능한 모듈이 util.format()으로 존재한다.

 

[링크 : https://nodejs.org/api/util.html#util_util_format_format_args]

'Programming > node.js' 카테고리의 다른 글

json2csv / node.js 에서 NULL 값 출력하기  (0) 2019.09.18
js nested function과 변수 scope  (0) 2019.09.15
node.js util.format / sprintf?  (0) 2019.09.10
node.js xpath 지원함수 목록  (0) 2019.09.10
node.js csv2json  (0) 2019.08.21
node.js regex  (0) 2019.08.12
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요