Programming/golang2022. 4. 7. 11:58

;를 통해 연속된 명령을 수행할 수 있는 것 같고

다음 case가 나오기 전까지만 실행된다.

 

func main() {
fmt.Print("Go runs on ")

switch os := runtime.GOOS; os {

case "darwin":
fmt.Println("OS X.")
case "linux":
fmt.Println("Linux.")
default:
// freebsd, openbsd,
// plan9, windows...
fmt.Printf("%s.\n", os)
}
}

[링크 : https://go-tour-ko.appspot.com/flowcontrol/9]

 

복잡한 if else문을 단순화 하기 위해 쓸 수 있다는데, 가독성이 영...

func main() {
t := time.Now()
fmt.Println(t)
switch {
case t.Hour() < 12:
fmt.Println("Good morning!")
case t.Hour() < 17:
fmt.Println("Good afternoon.")
default:
fmt.Println("Good evening.")
}
}

[링크 : https://go-tour-ko.appspot.com/flowcontrol/11]

 

+

22.04.11

대신 fallthrough를 통해서 다음 것을 실행할 순 있다.

default 구현할때 이걸 꼭 써줘야 한다면 좀 귀찮을 듯.

[링크 : https://golangbyexample.com/fallthrough-keyword-golang/]

'Programming > golang' 카테고리의 다른 글

golang struct  (0) 2022.04.07
golang pointer  (0) 2022.04.07
golang for 반복문  (0) 2022.04.07
golang 사용자 함수  (0) 2022.04.07
golang import  (0) 2022.04.07
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요