visual studio 에서 디버깅하면 디스어셈블러에서 이상한게 나오는데
알고보니 일종의 포인터 연산 이런거 였다는게 함정..

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
004113A0 push    ebp 
004113A1 mov     ebp,esp 
004113A3 sub     esp,0CCh 
004113A9 push    ebx 
004113AA push    esi 
004113AB push    edi 
004113AC lea     edi,[ebp-0CCh] 
004113B2 mov     ecx,33h 
004113B7 mov     eax,0CCCCCCCCh 
004113BC rep stos  dword ptr es:[edi] 
	int a = 0;
004113BE mov     dword ptr [a],0 
	a++;
004113C5 mov     eax,dword ptr [a] 
004113C8 add     eax,1 
004113CB mov     dword ptr [a],eax 
	printf("hello world %d\n", a);
004113CE mov     esi,esp 
004113D0 mov     eax,dword ptr [a] 
004113D3 push    eax 
004113D4 push    offset string "hello world %d\n" (41573Ch) 
004113D9 call    dword ptr [__imp__printf (4182BCh)] 
004113DF add     esp,8 
004113E2 cmp     esi,esp 
004113E4 call    @ILT+320(__RTC_CheckEsp) (411145h) 
	return 0;
004113E9 xor     eax,eax 
}

rep stos    dword ptr es:[edi]
mov         dword ptr [a],0 
mov         eax,dword ptr [a] 

머.. 자세한건 다시 읽어 봐야겠다.[링크 : https://www.cs.umd.edu/users/meesh/webpages/cmsc311/links/handouts/ia32.pdf]

'Programming > Assembly(어셈블리)' 카테고리의 다른 글

fasm / nasm / masm  (0) 2015.06.13
어셈블리 관련  (0) 2015.06.11
ia32 어셈블리 언어  (0) 2013.12.12
.DATA? 지시어  (0) 2011.07.31
x86 register  (2) 2011.07.17
PowerPC(PPC) 어셈관련 내용  (0) 2011.04.04
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요