embeded/raspberry pi2021. 6. 18. 16:20

그래.. 잘 작동하는 애의 설정값을 빼앗아 오면 되지!

mode "3840x2160-60"
    # D: 594.177 MHz, H: 135.040 kHz, V: 60.018 Hz
    geometry 3840 2160 3840 2160 32
    timings 1683 296 176 72 8 88 10
    hsync high
    vsync high
    nonstd 1
    accel true
    rgba 8/16,8/8,8/0,8/24
endmode

 

  1920x1080 (0x146) 148.500MHz +HSync +VSync +preferred
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  3840x2160 (0x147) 594.177MHz +HSync +VSync *current
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock 135.04KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  60.02Hz
  3840x2160 (0x148) 593.824MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock 134.96KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  59.98Hz
  3840x2160 (0x149) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  30.00Hz
  3840x2160 (0x14a) 296.735MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 4016 end 4104 total 4400 skew    0 clock  67.44KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  29.97Hz
  3840x2160 (0x14b) 297.000MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 5116 end 5204 total 5500 skew    0 clock  54.00KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  24.00Hz
  3840x2160 (0x14c) 296.735MHz +HSync +VSync
        h: width  3840 start 5116 end 5204 total 5500 skew    0 clock  53.95KHz
        v: height 2160 start 2168 end 2178 total 2250           clock  23.98Hz

'embeded > raspberry pi' 카테고리의 다른 글

rpi SMI (Secondary Memory Interface)  (0) 2021.06.21
라즈베리 4 수동 4k60p 설정 드디어 일단은 성공!  (0) 2021.06.18
nvidia jetson 보드 4k60p 설정값  (0) 2021.06.18
라즈베리 4 미스테리..  (0) 2021.06.18
pifm 출력  (0) 2021.06.17
rpi GPCLK  (0) 2021.06.17
Posted by 구차니

댓글을 달아 주세요